Reklamační řád

A. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Tauer Group a.s., se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4,  56802, IČ 25921100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 1927 (dále také "provozovatel") a kupujícího (zákazník, spotřebitel) a je také nedílnou součástí obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami individuální smlouvou.
2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 

B. Převzetí zboží

Kupujícím, který není spotřebitelem
1. Kupující musí prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.
3. Jevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě, kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.
 

C. Záruční podmínky

1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, čímž je myšlena doba od převzetí věci do oprávněné reklamace, až do doby, kdy byl kupující povinen si věc ze záruční opravy vyzvednout. V případě výměny zboží za nové, kupující nezískává opět novou záruku v délce 24 měsíců, ale běží lhůta od původního nákupu.
4. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná den po jejím uplatnění. Jestliže má lhůta skončit o víkendu nebo ve svátek, skončí následující nejbližší pracovní den.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Smluvní záruka:
Prodávající může poskytnout rozšířenou záruku na zboží. V takovém případě její podmínky a rozsah stanoví v záručním listě.
 
 

D. Vyřízení reklamace

1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje přímo v autorizovaných servisech. Seznam autorizovaných servisů bývá přiložen k návodu nebo je součástí záručního listu. Seznam autorizovaných servisů rovněž na dotaz kupujícího sdělí prodávající.
2. V případě, že nevyužijete shora doporučeného postupu, tj. reklamace zboží přímo u autorizovaného servisu, lze reklamaci uplatnit také v provozovně prodávajícího na adrese Tauer Group a.s., Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, Svitavy a to buď osobně, popř. zasláním zboží prostřednictvím České pošty s.p. či jiné podobné společnosti.
3. V případě odeslání zboží určeného k reklamaci poštou vyplňte prosím tento reklamační list, který následně zašlete také s výrobkem. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a doporučujeme ho pojistit. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu. V případě, že nám bude doručena zásilka bez patřičných dokumentů (nákupního dokladu, reklamačního listu nebo odstoupení od kupní smlouvy), bude zboží uloženo na našem skladě do doby, než nám budou tyto podklady dodány. Doba vyřízení se tak o tuto dobu prodlouží.
4. Za účelem rychlejšího vyřízení Vaší reklamace nás v případě zaslání zboží určeného k reklamaci poštou laskavě co nejdříve po odeslání zboží informujte o této reklamaci emailem: reklamace@teshop.cz nebo telefonicky 468 008 989 od 8,00 do 17 hod. 
5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.
6. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu. Není-li schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
8. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady (tyto náklady pak může kupující nárokovat po prodejci) a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží by mělo být pokud možno nejlépe v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, vč. kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu (pokud je k výrobku dodáván) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uskutečnění koupě.
9. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
10. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
11. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím - podnikatelem, či záručním listem.
 

E. Rozsah záruky

1. Záruka zaniká v následujících případech:
 • nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
 • prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje,
 • nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu",
 • spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zváštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
2. Záruka může být zamítnuta:
 • škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
 • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
3. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 

F. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
2. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14ti dnů od převzetí věci doporučujeme dodržet dále uvedený postup:
3. Zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující odstupuje od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím nebo adresy pro zaslání peněz.
4. Spotřebitel dále zboží zašle zpět na adresu Tauer Group a.s., Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, Svitavy a to tak, že zboží by mělo být nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopii dokladu o koupi. Každý vrácený výrobek je při převzetí nutné zkokontrolovat a úkony s tím spojené jsou zpoplatněny dle ceníku.
5. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a doporučujeme ho pojistit. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.
6. Odstoupení od smlouvy musí být uplatněno nejpozději do 14ti dnů od převzetí věci.
7. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, má dodavatel právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
8. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@teshop.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též tento vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. 
 

G. Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. 
Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, popřípadě obchodního zákoníku, jedná-li se o obchodně právní vztah.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 20. května 2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.