Spotřebiče Fagor 50 měsíců záruční doba!

23. 10. 2013

Vybíráte spotřebiče do vaší nové kuchyně? Požadujete kvalitu za dobrou cenu? Pak se nemusíte dlouho rozmýšlet. Společnost Fagor ručí za spolehlivost svých spotřebičů 50-ti měsíční záruční dobou. 

Prodávající poskytuje kupujícímu (spotrebiteli) na zakoupený výrobek záruku v trvání 24 mesícu, u elektrických ohrívacu vody 60 mesícu na vnitrní nádobu. Zárucní doba pocíná bežet ode dne prevzetí výrobku kupujícím, u vestavných spotrebicu ode dne jejich uvedení do provozu za podmínky, že kupující objednal uvedení výrobku do provozu u autorizovaného servisu, a to nejpozdeji do 21 dní od prevzetí výrobku, a rádne a vcas poskytl k provedení dané služby potrebnou soucinnost.

Požádejte o prodlouženou FAGOR ZÁRUKU 50 MESÍCU

Práva ze záruky
Vyskytne-li se na výrobku behem zárucní doby vada, má kupující právo aby tato vada byla vcas a bezplatne odstranena, popr. není-li to vzhledem k povaze vady neúmerné-muže kupující požadovat výmenu výrobku, nebo týká-li se vada jen soucásti výrobku, výmenu této soucásti. Není-li takový postup možný, muže kupující požadovat primerenou slevu z ceny výrobku nebo pri významném rozporu s kupní smlouvou muže od této smlouvy odstoupit.

Platnost záruky je podmínena:

 • vestavný spotrebic musí být pripojen a uveden do provozu výhradne autorizovaným servisem nebo odbornou firmou.
 • dodržení pokynu návodu na instalaci a na obsluhu výrobku a všech dalších pokynu uvedených v pruvodní dokumentaci výrobku jakož i na výrobku samotném.
 • veškeré zárucní nebo jiné opravy ci úpravy výrobku byly vždy provedeny autorizovaným servisem.
 • užíváním výrobku v souladu s jeho urcením.

Reklamace výrobku
Právo ze záruky, prípadne bezplatný servis uplatnuje kupující vuci prodávajícímu, a to v míste nejbližšího autorizovaného servisu uvedeného v tomto zárucním liste. Autorizovaný servis posoudí oprávnenost reklamace a pri oprávneném uplatnení práva na opravu tuto opravu bezplatne provede. Pri uplatnení jiných práv ze záruky reší reklamaci prodávající na základe posouzení vady autorizovaným servisem. Pro usnadnení reklamacního rízení se doporucuje uschovat a pri reklamaci predložit rádne vyplnený zárucní list.

Duvody k neuznání reklamace

 • v zárucním liste jsou provedeny svévolné zmeny.
 • záruka se nevztahuje na závady zpusobené vnejšími podmínkami (napr. poruchy v el. síti nebo bytové instalaci) nebo nevhodnými provozními podmínkami.
 • k závade výrobku došlo: ◦mechanickým poškozením výrobku nebo jeho cásti
 • nesprávnou obsluhou výrobku
 • neodborným zásahem tretí osoby
 • neodbornou instalací výrobku
 • nevhodným skladováním
 • živelnou událostí
 • výrobek není užíván v souladu s jeho urcením.

Upozornení: Poskytnutím záruky nejsou dotcena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku vážou podle zvláštních předpisu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.
TOPlist